دراز کشیده‌ام روی تخت و مصاحبه‌ی موراکامی را می‌خوانم. نوشته که همیشه روی کارش تمرکز می‌کرده. وقتی کاری می‌کرده فقط همان کار را می‌کرده.
سال می‌آید.
جا می‌شود زیر روتختی کنار من.
- چی می‌خونی؟

نشان می‌دهم.

- خوشت اومد از انگشتر؟

- بله..مرسی.

- حس کردم خوشت نیومد

- چرا؟ خیلی خوشم اومد اتفاقا..قشنگ بود.

- آخه خیلی تشکر نکردی

- آها..خوب خیلی ممنونم عزیزم..دست گلت درد نکنه عشقم..مرد زحمتکشم..بابای مهربون خونه..مردی که من رو شگفت‌زده می‌کنه...مرد ..
- بسه بابا..
می‌خندد.

می‌خواهم مجله را بخوانم..می‌بندتش..
- بوی خوبی می‌دی.
تسلیمم و  روی جمله‌ی موراکامی تمرکز کرده‌ام: هر کاری می‌کردم رویش متمرکز می‌شدم. اجازه نمی‌دادم حواسم پرت شود.

منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : أُسْکُتی یا شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : أُسْکُتی یا شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : أُسْکُتی یا شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : أُسْکُتی یا شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : أُسْکُتی یا شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : شَهْرَزَادْ |آه ای رویای دور منبع : cooli |آه ای رویای دور منبع : cooli |آه ای رویای دور منبع : cooli |آه ای رویای دور منبع : cooli |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : cooli |آه ای رویای دور منبع : cooli |آه ای رویای دور منبع : cooli |آه ای رویای دور منبع : دلیلِ دل |آه ای رویای دور منبع : دلیلِ دل |آه ای رویای دور منبع : کشیدن ریش سید جواد |آه ای رویای دور منبع : کشیدن ریش سید جواد |آه ای رویای دور منبع : کشیدن ریش سید جواد |آه ای رویای دور منبع : کشیدن ریش سید جواد |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : خواب‌هایی که تعقیبم می‌کنند |آه ای رویای دور منبع : سیب‌زمینی‌های غیور و کلاه حصیری |آه ای رویای دور منبع : سیب‌زمینی‌های غیور و کلاه حصیری |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور منبع : |آه ای رویای دور
برچسب ها : خیلی ,می‌کرده